KESATUAN UMAT ISLAM: SATU TUNTUTAN

TAFSIR:
KESATUAN UMAT ISLAM: SATU TUNTUTAN

Oleh: Ustazah Ummu Hajar (Aktivis MHTM)


وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُم أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً
“Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai berai dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu (kerana) nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara” [TMQ ali-Imran (3):103].

Asbabun Nuzul Ayat

Imam Ibn Katsir, dalam Tafsir al-Quran al-‘Azhim, menyatakan bahawa ayat ini turun berkaitan dengan kaum Aus dan Khazraj. Ketika zaman jahiliyah, kaum Aus dan Khazraj berada dalam kancah peperangan, bermusuhan dan sering berlaku pertempuran antara kedua-dua kaum tersebut. Apabila Allah SWT menurunkan Islam, dakwah disampaikan kepada mereka. Maka, ramai dalam kalangan mereka yang memeluk Islam dan dengan kurnia Allah ini juga mereka hidup berkasih sayang serta berakhirlah segala sengketa yang ada. Hubungan sesama mereka menjadi baik dan mereka hidup saling membantu dalam hal kebaikan dan keimanan.

Tafsir Ayat

Imam Ibn Katsir, dalam Tafsir al-Quran al-‘Azhim, (I/477) mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan tali Allah ialah perjanjian dan perlindungan untuk orang kafir dzimmi, sebagaimana disebut dalam ayat berikutnya [TMQ ali-Imran (3):112]. Namun, tali Allah juga memberi makna al-Quran, sebagaimana disebut dalam hadis marfu‘ daripada Ali RA ketika menyifati al-Quran, “Al-Quran adalah tali Allah yang teguh dan jalan-Nya yang lurus”.

Sesungguhnya, dengan berpegang pada al-Quran yang merupakan wahyu Allah SWT, baik ungkapan mahupun maknanya, kaum Muslimin di mana pun mereka berada akan dapat bersatu padu dan berjuang bersama menegakkan agama Allah. Kesannya, kaum Muslimin akan muncul menjadi umat yang berjaya dan selamat di dunia dan di akhirat.

Sebagaimana dituturkan oleh Abdullah RA, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya al-Quran ini ialah tali Allah yang teguh; cahaya yang menerangi; dan ubat penyembuh yang bermanfaat, yang menjadi pelindung bagi orang yang berpegang teguh padanya dan menjadi penyelamat orang yang mengikutinya” [HR Ibn Mardawaih].

Imam az-Zamakhsyari, dalam Tafsir al-Kasysyaf, (I/386) menafsirkan ini dengan menyatakan bahawa ayat tersebut bermakna, “Bersatulah kalian dalam permohonan dan kepercayaan kalian kepada Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Bersatulah kalian dalam berpegang teguh pada janji Allah kepada para hambaNya, iaitu iman dan taat serta bersatulah kalian dengan kitabNya…”.

Adapun berkaitan dengan perintah (janganlah kalian bercerai berai!), Imam az-Zamakhsyari menafsirkannya sebagai “Janganlah kalian bercerai berai daripada kebenaran lantaran nanti akan jatuh dalam perbezaan yang luar biasa, sebagaimana perbezaan yang ada pada bangsa Yahudi dan Nasrani, atau sebagaimana perpecahan dan permusuhan yang kalian alami dahulu pada masa Jahiliyah. Janganlah itu semua terjadi. Kembalilah pada sesuatu yang mempersatukan kalian, iaitu mengikuti kebenaran dan berpegang teguh pada Islam”.

Tegas sekali, ayat ini memerintahkan kaum Muslimin untuk bersatu atas dasar Islam dan untuk menegakkan Islam dengan hukum syariat sebagai tolok ukurnya; bukannya bersatu demi pimpinan kelompok, parti nasionalis, figur, batas assabiyyah (perkauman), negara bangsa ataupun fanatisme masing-masing. Sebagaimana dituturkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW menegaskan hal ini dalam sabdanya,

“Sesungguhnya Allah SWT meredai kalian tiga perkara dan memurkai kalian tiga perkara. Allah meredai kalian jika kalian (1) menyembahNya dan tidak menyekutukanNya dengan sesuatupun; (2) berpegang pada tali Allah dan tidak bercerai berai; (3) sering menasihati orang yang diserahi Allah kekuasaan untuk urusan pemerintahan kalian” [HR Muslim].

Al-Qurthubi berkata tentang tafsir ayat ini, “Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kesatuan dan melarang daripada perpecahan kerana sesungguhnya perpecahan merupakan kebinasaan dan al-jama’ah (kesatuan) merupakan keselamatan” [Al-Jami’ Li Ahkamil Qur’an 4/159]. Al-Qurthubi juga mengatakan, “Maka Allah SWT mewajibkan kita berpegang kepada kitabNya dan Sunnah NabiNya, serta kembali kepada keduanya jika ada perselisihan sesama kita. Kita diperintahkan supaya bersatu di atas landasan al-Kitab dan as-Sunnah, baik dalam keyakinan dan perbuatan. Dan Allah memerintahkan persatuan dan melarang daripada perpecahan seperti apa yang telah terjadi pada kedua ahli kitab” [Al-Jami’ Li Ahkamil Qur’an 4/164].


Beliau juga mengatakan, “Boleh juga maknanya, janganlah kamu berpecah-belah kerana mengikuti hawa nafsu dan tujuan-tujuan yang bermacam-macam. Jadilah kamu saudara-saudara dalam agama Allah, sehingga hal itu menghalangi daripada (sikap) saling memutuskan dan membelakangi” [Al- Jami’ Li Ahkamil Qur’an 4/159].

Asy-Syaukani berkata tentang tafsir ayat ini, “Allah memerintahkan mereka bersatu di atas landasan agama Islam, atau kepada al-Quran. Dan melarang mereka daripada perpecahan yang muncul akibat perselisihan dalam agama” [Fahul Qadir 1/367].

Pengajaran Dan Iktibar Ayat

Kesatuan dan persaudaraan umat Islam bukanlah kesatuan di atas nama sahaja, melainkan kesatuan yang benar-benar dilaksanakan dengan kukuh. Rasulullah SAW menjelaskan adanya tiga ciri utama persaudaraan umat.

Pertama, kesatuan umat Islam ialah laksana persaudaraan antara sesama saudara kandung. Hal ini tegas dinyatakan oleh nas syarak seperti berikut:

“Sesungguhnya kaum Mukmin itu bersaudara (ikhwatun)” [TMQ al-Hujurat (49):10].
“Seorang Muslim adalah saudara (akhun) bagi Muslim lainnya” [HR Muslim].

Dalam kedua nash tersebut, perkataan ikhwatun dan akhun bermakna saudara. Ini menunjukkan bahawa jika terdapat perbezaan pendapat antara seorang saudara dengan saudaranya yang lain namun tetap ia akan saling membantu dan saling meringankan beban dalam kebaikan dan ketakwaan. Rasulullah SAW bersabda,

“Muslim adalah saudara Muslim yang lain, dia tidak boleh menzaliminya, membiarkannya (dalam kesusahan) dan merendahkannya. Takwa itu di sini, -beliau menunjuk dadanya tiga kali- cukuplah keburukan bagi seseorang, jika dia merendahkan saudaranya seorang Muslim. Setiap Muslim terhadap Muslim yang lain haram darahnya, hartanya dan kehormatannya” [HR Muslim dan lainnya daripada Abu Hurairah].

Kedua, kesatuan umat Islam haruslah seperti satu tubuh. Rasulullah SAW bersabda,

“Kaum Mukmin itu seperti satu tubuh” [HR ath-Thabari].

Tubuh yang dimaksudkan tentu bukan tubuh yang terbujur mati, melainkan tubuh yang hidup dan berfungsi untuk secara bersama-sama melakukan aktiviti bagi kepentingan tubuh secara keseluruhan. Secara individu, setiap komponen umat berjuang untuk kepentingan umat secara keseluruhan, laksana satu tubuh. Misalnya, mulut mengunyah makanan bukan sekadar untuk kenikmatan mulut, melainkan untuk kepentingan tubuh secara keseluruhan. Hidung menghirup udara bukanlah untuk kebaikan hidung semata melainkan untuk kebaikan seluruh tubuh. Umat Islam, ketika secara benar menjalin hubungan sedemikian, akan menjadi umat yang utuh seperti tubuh.


Ketiga, kesatuan umat Islam dituntut agar teguh seperti satu bangunan. Hal ini diberitakan oleh Rasulullah SAW,

“Muslim dengan Muslim lainnya laksana bangunan yang saling mengukuhkan satu sama lain” [HR al-Bukhari].

Bangunan dapat dijadikan tempat beristirehat, menjalin keharmonian, keselamatan dan ketenangan, bahkan mengubati anggota yang sakit. Selain itu, bangunan dapat melindungi penghuninya daripada hujan, terik matahari bahkan gangguan penjahat. Umat Islam yang bersatu ialah umat yang menjalankan fungsi seperti bangunan ini.

Langkah Menuju Kesatuan Umat Yang Dituntut Syarak

a. Memutuskan Perkara Dengan al-Kitab Dan as-Sunnah

Allah SWT berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya) dan ulil amri antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al- Quran) dan Rasul (as-Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” [TMQ an-Nisa’(4):59].

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di berkata, “Allah memerintahkan untuk mengembalikan segala perkara yang diperselisihkan manusia -yang berupa ushuluddin dan furu’- kepada Allah dan RasulNya, iaitu kepada kitab Allah dan Sunnah RasulNya kerana sesungguhnya di dalam keduanya terdapat penyelesaian untuk seluruh perkara yang diperselisihkan. Mungkin dengan jelas di dalam keduanya, atau dengan keumumannya, atau isyarat, atau peringatan, atau pemahaman, atau keumuman makna, yang serupa dengannya dapat dikiaskan padanya. Kerana sesungguhnya kitab Allah dan Sunnah RasulNya merupakan asas bangunan agama. Keimanan tidak akan lurus, kecuali dengan keduanya. Maka, mengembalikan (perkara yang diperselisihkan) kepada keduanya merupakan syarat keimanan” [Taisir Karimir Rahman].

Barangsiapa bersungguh-sungguh mengikuti petunjuk Allah, nescaya akan terhindar daripada kesesatan. Allah berfirman, “Barangsiapa yang mengikuti petunjukKu, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka” [TMQ Thaha (20):123].

Langkah mendasar dan menyeluruh yang perlu dilakukan segera oleh kaum Muslimin adalah kembali kepada pemahaman-pemahaman Islam yang menolak ikatan kelompok, kesukuan atau nasionalisme serta membongkar tipu daya puak imperialis kufur dan para pengikutnya yang sentiasa ingin memecah belahkan umat Islam.

b. Kesatuan Umat Di Bawah Kepimpinan Seorang Pemimpin/Imamah/ Khalifah

Secara praktikal, Rasulullah SAW menegaskan bahawa kesatuan umat wajib di bawah kepemimpinan kaum Muslimin (Imamah/Khalifah) kerana kepemimpinan seperti itulah yang benar-benar merupakan benteng bagi mereka. Rasulullah SAW bersabda,

“Pemimpin (imam) itu benteng. (Kaum Muslim) diperangi (saat berada) di belakangnya dan dilindungi olehnya” [HR Muslim].

“Aku wasiatkan kepada kamu untuk bertakwa kepada Allah; mendengar dan taat (kepada penguasa kaum Muslimin), walaupun seorang budak Habsyi kerana sesungguhnya, barangsiapa hidup setelahku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib bagi kamu berpegang kepada Sunnahku dan Sunnah para khalifah yang mendapat petunjuk dan lurus. Peganglah dan gigitlah dengan gigi geraham. Jauhilah semua perkara baru (dalam agama) kerana semua perkara baru (dalam agama) adalah bid’ah, dan semua bid’ah adalah sesat” [HR Abu Dawud, Tirmizi, ad-Darimi, Ahmad dan lainnya dari Al ‘Irbadh bin Sariyah].

Khatimah

Wahai seluruh kaum Muslimin yang bersaudara!

Perpecahan hanya menghasilkan keuntungan bagi mereka yang tidak suka kepada Islam dan umat Islam. Perpecahan sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Untuk itu, marilah kita semua kembali kepada pangkuan Islam. Jadikanlah akidah Islam dan hukum-hukumnya sebagai tali pengikat sesama Muslim dalam menghadapi semua musuh kita yang dengan jelas hendak menghancurkan Islam dan umatnya. Hanya dengan Islam dan kesatuan Islam sahajalah yang mampu menyatukan kita semua secara hakiki serta hidup dengan selamat dunia dan akhirat, insyaAllah.

Wallahu’alam..
SHARE THIS

0 comments:

Post a Comment