Ilmu Yang Bermanfaat


ILMU YANG BERMANFAAT
Oleh: Ustazah Husna (Ahli Lajnah Muballighah MHTM)

Keutamaan Ilmu Dan Kemuliaan Orang Yang berilmu (Ulama’)

Dalam al-Quran, terdapat banyak ayat yang menerangkan keutamaan ilmu dan kemuliaan orang-orang yang berilmu. Di antaranya, Allah SWT berfirman,

“Allah menerangkan (kepada sekalian makhluknya dengan dalil-dalil dan bukti), bahawasanya tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang sentiasa mentadbirkan (seluruh alam) dengan keadilan dan malaikat-malaikat serta orang-orang yang berilmu (mengakui dan menegaskan yang sama), tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia; yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana” [TMQ Ali-‘Imraan (3):18].

Jelas daripada ayat di atas, menunjukkan kesaksian itu dimulai daripada diriNya sendiri, diikuti oleh para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Ini membuktikan kemuliaan dan keutamaan orang-orang yang berilmu dan beramal. Selain itu, dalam ayat-ayat yang lain, Allah SWT menegaskan maksud serupa dengan firmanNya,

“…supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman diantara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama (dari kalangan kamu) beberapa darjat” [TMQ al-Mujadalah (58):11].

“Katakanlah lagi (kepadanya): “Adakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui?[TMQ az-Zumar (39):9].

“Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut (melanggar perintah) Allah daripada kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu” [TMQ Fathir (35):28].

Maka sesuatu hukum dalam segala hal hendaklah sentiasa dikembalikan kepada orang-orang yang berilmu pengetahuan. Malah, martabat orang-orang yang berilmu itu berada di bawah martabat para nabi dalam menerangkan hukum Allah SWT.

Dalam hadis-hadis juga ada menjelaskan tentang keutamaan ilmu pengetahuan. Rasulullah SAW bersabda,

“Barangsiapa yang dikehendaki oleh Allah SWT kebaikan, maka dia akan dijadikan fakih (pandai) dalam agama dan diilhamkan olehnya kepandaian dalam perkara itu” [HR Thabrani].

“Para alim ulama adalah pewaris para nabi” [HR Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban].

Jelas, bahawa tiada lagi pangkat yang lebih tinggi daripada pangkat para nabi dan tiada kemuliaan yang lebih tinggi daripada kemuliaan pewaris nabi iaitu ulama. Cuba direnungi bersama di sini, betapa tinggi nilai ilmu pengetahuan sehingga hampir disamakan dengan darjat para nabi. Sebaliknya, betapa rendahnya sesuatu amalan yang diamalkan tanpa ilmu pengetahuan di mana sesuatu amalan jika dilakukan tanpa ilmu, pastilah bukan dinamakan ibadat sebagaimana Rasulullah SAW bersabda,

“Dan sesungguhnya keutamaan orang-orang yang berilmu di atas orang yang beribadat seperti keutamaan bulan purnama di malam Lailatul Qadar atas seluruh bintang-bintang” [HR Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i dan Ibnu Hibban].


Renungilah wasiat Luqman kepada anaknya, “Wahai anakku, gaulilah para alim ulama dan rapatilah mereka itu dengan kedua-dua lututmu, sebab sesungguhnya Allah SWT menghidupkan hati dengan cahaya hikmat sebagaimana Dia menghidupkan bumi dengan hujan lebat daripada langit”.

Buah Ilmu Yang Bermanfaat

Allah SWT berfirman, “Sesungguhnya (manusia) yang paling takut kepada Allah hanyalah para ulama” [TMQ Fathir (35):28].

Ibn Mas’ud RA mengulas berkenaan ayat di atas, “Kafa bi khasy-yatillLah ‘ilma”. (Cukuplah takut kepada Allah sebagai [buah] ilmu).

Salah seorang ulama’ salaf berkata, “Laysal-‘ilmu bi katsratir-riwayah walakinal-‘ilma bikatsratil-khasy-yah”. (Ilmu itu tidak sama dengan banyaknya periwayatan, tetapi dengan banyaknya rasa takut kepada Allah SWT).

Ulama lain berkata, “Man khasyiyalLah fa huwa ‘alim wa man ‘ashahu fa huwa jahil” (Siapa sahaja yang takut kepada Allah, dialah orang berilmu. Siapa sahaja yang bermaksiat kepada Allah, dia adalah orang bodoh).

Hal ini mudah difahami kerana sesungguhnya ilmu yang bermanfaat dapat dilihat melalui dua perkara. Pertama: Mengenal Allah (ma’rifatulLah), nama-namaNya yang indah (al-asma’ al-husna), sifat-sifatNya yang tinggi dan segala tindakanNya yang agung. Inilah yang menjadikan seseorang yang berilmu memuliakan dan mengagungkan Allah, takut dan khuatir kepadaNya, cinta dan berharap kepadaNya, tawakal dan reda terhadap qadha’Nya, serta sabar atas segala ujianNya yang menimpa dirinya.

Kedua: Berusaha untuk mengetahui segala syariat (perintah dan hukum) yang Allah suka dan redai; memahami setiap yang Allah benci dan murkai sama ada ia berkaitan dengan keyakinan, perbuatan yang nampak mahupun yang tersembunyi, serta ucapan. Hal ini menjadikan orang berilmu bersegera menunaikan perintah yang mendatangkan cinta dan reda Allah terhadap dirinya serta menjauhi perbuatan yang boleh mendatangkan kebencian dan murka Allah ke atas dirinya.

Jika ilmu menghasilkan ‘buah’ seperti ini kepada pemiliknya, bererti ilmunya adalah ilmu yang bermanfaat. Ketika ilmu bermanfaat pada diri seseorang, saat itulah kalbunya dipenuhi rasa takut dan ketundukan kepada Allah; wibawa dan kemuliaannya rendah di hadapanNya; takut dan cinta kepada Allah menyatu dalam kalbunya dan dia selalu mengagungkanNya.

Ketika kalbu merasa takut kepada Allah serta tunduk dan pasrah kepadaNya, maka saat itulah jiwa merasa puas (qana’ah) dan kenyang dengan harta yang halal walau sedikit. Itulah yang menjadikan dirinya bersikap zuhud terhadap dunia (Ibn Rajab, Fadhl ‘Ilmi as-Salaf ‘ala al-Khalaf, I/7).

Al-Hasan berkata, “Ilmu itu ada dua macam. Pertama: Ilmu yang hanya di lisan. Inilah yang akan Allah pertanyakan kepada anak Adam. Kedua: Ilmu yang menghujam dalam kalbu (yang kemudian diamalkan, pen.). Itulah ilmu yang bermanfaat”.

Atas dasar itu, para ulama salaf berkata, “Ulama itu ada tiga macam. Pertama: Ulama yang mengenal Allah dan memahami perintahNya. Kedua: Ulama yang mengenal Allah tetapi tidak memahami perintahNya. Ketiga: Ulama yang memahami perintah Allah tetapi tidak mengenal diriNya. Yang utama tentulah yang pertama. Mereka adalah para ulama yang takut kepada Allah seraya mengamalkan dan menerapkan syariah (hukum-hukum)Nya” (Ibn Rajab, Fadhl ‘Ilmi as-Salaf ‘ala al-Khalaf, I/7).

Ilmu yang bermanfaat tentu adalah ilmu yang digali daripada al-Quran dan as-Sunnah. Jika ilmu tidak digali daripada kedua-duanya, tentu ilmu itu tidak bermanfaat, bahkan berisiko mendatangkan kemudaratan; atau mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya.


Ilmu Yang Tidak Bermanfaat

Antara tanda ilmu yang tidak bermanfaat adalah yang menjadikan pemiliknya merasa bangga, angkuh dan sombong. Ia menuntut ilmu semata-mata demi meraih martabat dan kedudukan yang bersifat duniawi. Ia berniat ingin menyaingi para ulama, merendahkan orang-orang awam dan berupaya menarik perhatian manusia kepada dirinya (riya’ dan sum’ah) dengan ilmu yang dimilikinya. Orang seperti ini memiliki ciri-ciri antara lain: enggan menerima dan tunduk pada kebenaran, sombong terhadap orang yang menyatakan kebenaran terutama daripada orang yang dianggap rendah oleh masyarakat, serta tetap dalam kebatilan kerana khuatir masyarakat berpaling daripada dirinya jika ia merujuk pada kebenaran.

Ini tentu berbeza dengan sikap para ulama salaf yang kerana ilmu-lah mereka bersikap rendah hati (tidak sombong) baik secara lahiriyah mahupun batiniyah. Justeru, di antara tanda-tanda orang yang ilmunya bermanfaat adalah mereka tidak menganggap diri mereka memiliki kedudukan istimewa, tidak suka merasa dirinya suci, enggan dipuji dan tidak sombong terhadap sesiapapun.

Lebih daripada itu, al-Hasan berkata, “Sesungguhnya yang disebut orang faqih (ahli agama) adalah orang yang zuhud terhadap dunia, merindukan kehidupan akhirat (syurga), faham agama dan selalu sibuk dalam beribadah kepada TuhanNya”.

Ibn Umar juga berkata, “Orang yang ilmunya bermanfaat itu, jika ilmunya bertambah maka bertambah pula sikap tawaduk, rasa takut dan ketundukannya kepada Allah SWT” (Ibn Rajab, Fadhl ‘Ilmi as-Salaf ‘ala al-Khalaf, I/8).

Kedudukan Ilmu (Al-Quran) Dalam Realiti Umat Hari Ini

Namun sayangnya, sebagaimana yang dinyatakan oleh sebahagian sahabat Rasulullah SAW, “Ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah adalah (yang melahirkan) rasa takut kepada Allah SWT”. Ini senada dengan satu riwayat yang diungkapkan oleh Imam Malik ketika menuturkan hadis daripada Yahya bin Said yang berkata bahawa Abdullah bin Mas’ud pernah berkata kepada seseorang,

“Sesungguhnya engkau berada pada suatu zaman yang di dalamnya ramai para fuqaha dan sedikit para pembaca al-Quran yang menjaga hukum-hukumnya dan tidak terlalu fokus pada huruf-hurufnya ….kelak akan datang kepada manusia suatu zaman yang di dalamnya sedikit para fuqaha dan ramai para pembaca al-Quran yang menjaga huruf-hurufnya tetapi mengabaikan hukum-hukumnya” [Imam Malik, Al-Muwaththa’, II/44].

Ada tiga perkara yang dapat difahami daripada hadis ini iaitu:

Pertama, Ibn Mas’ud tidak bermaksud menyatakan orang-orang yang membacakan al-Quran pada zamannya sedikit. Namun yang dimaksudkan adalah orang-orang yang membaca al-Quran pada zaman sahabat lebih ramai memfokuskan kepada memahami isi kandungan al-Quran dan mengamalkannya.Tidak seperti sekarang yang lebih ramai memfokuskan pada bacaan dan hukum-hukum tajwid, tetapi mengabaikan untuk mengamalkan setiap perintah dan meninggalkan laranganNya.

Kedua, akan datang suatu zaman (yang berbeza dengan zaman Ibnu Mas’ud atau zaman sahabat Nabi SAW), yang pada ketika itu orang-orang yang memahami Islam secara mendalam amatlah sedikit. Kebanyakan mereka adalah yang boleh dan biasa membaca al-Quran tetapi tidak memahami isinya secara mendalam. Jangan disalah faham berkenaan hadis ini. Hadis ini bukanlah untuk merendah-rendahkan para pembaca, hafiz dan hafizah tetapi hendak menyatakan sedikitnya para fuqaha daripada kalangan mereka kerana tujuan akhir mereka hanya sebatas membaca dan menghafaz al-Quran, bukan memahami isinya apatah lagi mengamalkan dan menerapkan setiap hukum-hukum di dalam al-Quran.

Ketiga, akan datang suatu zaman yang di dalamnya huruf-huruf al-Quran benar-benar dijaga, tetapi hukum-hukumnya ditelantarkan. Ertinya, para pemelihara mushaf al-Quran, jumlahnya ramai. Namun kebanyakan mereka tidak memahami isi al-Quran. Ini jelas bertentangan dengan zaman sahabat Nabi SAW, yang pada ketika itu mereka dipimpin oleh para pemimpin yang berhukum dengan al-Quran dan menerapkan al-Quran kepada mereka secara kaffah (Al Muntaqa Syarh al Muwaththa’, I/429).
Kesimpulan daripada hadis di atas adalah pertama, ia adalah dorongan kepada setiap Muslim untuk membaca dan memahami al-Quran atau mendalami Islam. Kedua, mengamalkan isi al-Quran termasuk terus berusaha mendorong para pemerintah untuk menerapkan hukum-hukum syara’ secara keseluruhan di tengah-tengah kehidupan ummat.

Kesimpulan

Seorang Muslim wajib untuk sentiasa meningkatkan motivasinya untuk menuntut ilmu yang bermanfaat kepadanya, khususnya yang berkaitan dengan al-Quran, as-Sunnah dan tsaqafah Islam. Ini semua akan mampu melahirkan manusia yang bertanggungjawab sebagai hamba Allah dan menyedari bahawa ilmu yang dicari bukan setakat teori, malah sesuatu yang boleh menjadi pemacu kepada keterikatan yang sepenuhnya terhadap hukum-hukum yang telah disyariatkan kepada manusia. Orang yang berilmu tidak akan berdolak-dalih atau bertoleransi dalam menjadikan hanya Islam sebagai mualajah lil masyakil insan (pemecah permasalahan kehidupan manusia). Seorang Muslim yang memiliki tsaqafah Islam yang benar akan dapat melahirkan generasi yang memiliki pemikiran-pemikiran yang cemerlang, memiliki semangat yang tinggi dan berkobar-kobar, sanggup menggadaikan jiwa di jalan Islam kerana Allah SWT.

Wallahu’alam..
SHARE THIS

0 comments:

Post a Comment