SIRI 2: Khilafah Membawa Rahmat

Khilafah untuk Rahmatan li al-‘Alamin

Satu-satunya sistem pemerintahan yang sempurna, yang pernah diterapkan oleh umat manusia di muka bumi, tidak ada lain, adalah sistem Khilafah. Ini kerana satu-satunya sistem pemerintahan yang digariskan oleh Allah SWT. dan diwariskan oleh Rasulullah saw. secara turun-temurun. Allah pun menjamin, bahawa Islam yang diemban oleh Nabi, dengan sistem pemerintahannya ini merupakan rahmat bagi alam semesta:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ

“Dan, Kami tidak mengutus kamu (Muhammad), kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam.” [TMQ. al-Anbiya’ [21]: 107]

Makna rahmat[an] li al-‘alamin dijelaskan oleh al-‘Allamah al-Qadhi Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani (w. 1977 M) dengan, “Jalb al-mashalih wa daf’u al-mafasid” (Terwujudnya kemaslahatan dan tercegahnya keroskaan). Hanya saja, kerahmatan bagi seluruh alam ini bukan ‘illat syara’, tetapi hikmah.Ini kerana ayat ini terkait dengan pengangkatan Nabi Muhammad saw. sebagai Rasul, maka konteks ayat ini sebenarnya terkait dengan syariat Islam secara integral, yang meliputi akidah dan hukum syara’. Dengan kata lain, Islam sebagai rahmat[an] li al-‘alamin ini boleh diwujudkan, jika akidah dan hukum Islam diterapkan secara menyeluruh dalam sebuah negara. Rahmat[an] li al-‘alamin ini juga merupakan hasil dari penerapan Islam secara kaffah (Lihat, an-Nabhani, Muqaddimatu ad-Dustur, Juz I/58-59).

Adapun manifestasi dari rahmat[an] li al-‘alamin itu seringkali dirumuskan oleh ulama’ Ushul Fiqh, sebut saja al-Syathibi (w. 790 H), dalam empat bentuk kemaslahatan berikut:

1- Kemaslahatan mendalam (amat penting) (al-Mashlahah ad-Dharuriyyah);
2- Kemaslahatan pelengkap (al-Mashlahah at-Takmiliyyah);
3- Kemaslahatan yang diperlukan (al-Mashlahah al-Hajiyyah);
4- Kemaslahatan kesempurnaan (al-Mashlahah at-Tahsiniyyah)
(Lihat, al-Hafidz as-Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul as-Syari’ah, Juz II/7).

1- Kemaslahatan mendalam (yang amat penting/vital) (al-Mashlahah ad-Dharuriyyah)

Yang dimaksud dengan kemaslatan vital ini kemaslahatan yang mesti ada, jika tidak kemaslahatan dunia dan agama tidak akan terwujud (Lihat, al-Hafidz as-Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul as-Syari’ah, Juz II/7). Kemaslahatan ini yang dihasilkan dari penerapan syariat Islam, seperti:

1- Terjaganya agama (hifdh ad-din): Murtad dilarang dalam Islam. Bagi orang yang murtad diminta bertaubat, dan diberi waktu 3 hari. Setelah 3 hari tetap tidak mahuu kembali pada Islam, maka akan dikenakan hukuman riddah (murtad), yaitu dibunuh. Dengan cara seperti itu, Islam akan terjaga. Nabi saw. bersabda:

مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ

“Siapa saja yang murtad dari agamanya, maka bunuhlah.” [HR. Malik dari Ibn ‘Umar].

Bukan hanya orang yang murtad dikenai hukuman , tetapi orang yang menghina Islam, mengaku sebagai Nabi, atau mengamalkan dan menyebarkan fahaman yang bertentangan dengan Islam.

2- Terjaganya akal (hifdh al-‘aql): Minuman keras, dadah , dan sejenisnya diharamkan. Bagi orang yang meminum atau menggunanya, maka dikenakan hukuman Syarib al-khamr (peminum khamer), iaitu dicambuk sebanyak 80 kali. Dengan cara seperti itu, akal setiap warga negara Khilafah akan terjaga, bersih dan sihat.

3- Terjaganya jiwa (hifdh an-nafs): Membunuh, melukai atau mencederakan anggota badan orang yang darahnya haram (ma’shum ad-dam) hukumnya haram. Bagi yang melakukannya, maka akan dikenakan hukuman, boleh sama ada dihukum qishash, atau diyat. Jika keluarga mangsa pembunuhan tidak menerima permohonan maaf pelaku, maka dia mesti dibunuh. Tetapi, jika dimaafkan, maka dia diwajibkan membayar diyat. Begitu juga, ketika melukai atau mencederakan orang lain, maka dikenai diyat. Dengan itu, maka setiap tiap rakyat negara Khilafah terjaga, dan mahal harganya.

4- Terjaganya keturunan (hifdh an-nasl): Menikah, sebagai satu-satunya cara untuk melanjutkan keturunan, jelas wajib. Sebaliknya, zina dinyatakan sebagai cara yang salah dalam memenuhi keperluan biologi.

وَلاَ تَقْرَبُوْا الزِّنَا إِنَّهُ كاَنَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلاً

“Janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan keji, dan cara (method) yang buruk..” [TMQ. al-Isra: 32]

Oleh itu, orang yang berzina dikenakan hukuman. Bagi yang berzina, dengan status Muhshan (sudah menikah), hukumannya adalah rejam hingga mati. Sedangkan bagi yang berzina, dengan status Ghair Muhshan (belum menikah), akan dikenakan hukuman jild 100 kali. Dengan cara seperti itu, maka keturunan umat manusia akan terjaga.

5- Terjaganya kehormatan (hifdh al-karamah): Menuduh orang berzina adalah haram. Pelakunya pun akan dikenakan hukuman qadzaf, yaitu dicambuk 80 kali, dan tidak diterima kesaksiannya. Dengan begitu, kehormatan orang yang baik akan terjaga.

6- Terjaganya harta (hifdh al-mal): Mencuri, merompak, ghashab dan rasuah diharamkan. Pelakunya pun dikenakan hukuman yang tegas. Bagi orang yang mencuri, dengan nishab tertentu, dikenakan hukuman potong tangan. Bagi perompak, hukuman boleh sampai dibunuh dengan disalib. Bagi orang ghashab dan rasuah, boleh dikenai ta’zir. Dengan cara seperti ini, maka harta akan terjaga.

7- Terjaganya negara (hifdh ad-daulah): Mentaati Khalifah yang menerapkan hukum Islam hukumnya wajib, justeru memisahkan diri dari kekuasaannya, membangkang dan melakukan perlawanan pada negara adalah haram. Pelakunya dinyatakan sebagai Bughat, yang akan diperangi hingga menyerah.
Inilah 7 bentuk kemaslahatan paling penting yang akan diraih oleh umat manusia, baik Muslim mahupun bukan Muslim, apabila syariat Islam diterapkan secara kaffah. Tujuh kemaslahatan utama ini sekaligus merupakan manifestasi dari rahmat[an] li al-‘alamin.

2- Kemaslahatan pelengkap (al-Mashlahah at-Takmiliyyah)

Islam bukan saja mewujudkan kemaslahatan utama bagi umat manusia, tetapi juga kemaslahatan pelengkap, yang dengannya kemaslahatan yang penting boleh diwujudkan dengan sempurna. Sebagai contoh, perintah menikah, dan larangan berzina. Perintah dan larangan ini tidak akan boleh diwujudkan, jika hukum-hukum syara’ lain, yang menjadi pelengkap perintah dan larangan tersebut tidak diterapkan.

Terkait dengan perintah menikah, maka Islam menetapkan sejumlah hukum pelengkap, sehingga perintah menikah tersebut boleh dilaksankan dengan mudah dan benar.

Semuanya adalah membuktikan, bahawa kemaslahatan utama itu tidak boleh diwujudkan dengan sempurna, tanpa adanya hukum lain yang merupakan pelengkap. Sebagai contoh, perintah menikah sangat sukar diwujudkan, ketika mahar bagi kaum perempuan sangat mahal. Begitu juga, perzinaan sulit diberantas, jika rangsangan seks sangat marak di dalam kehidupan masyarakat. Dalam keadaan seperti ini, jika hukuman rejam dijalankan, tetap tidak akan menyelesaikan masalah perzinaan. Inilah akibat Islam tidak diterapkan dengan sempurna.

Beberapa ketentuan hukum Islam yang menjadi pelengkap, baik bagi perintah menikah maupun larangan berzina di atas boleh disebut sebagai bentuk kemaslahatan pelengkap (al-mashlahah at-takmiliyyah). Di sana, kita boleh menyaksikan betapa adilnya Islam, ketika hukuman zina dijalankan di saat seluruh pintu perzinaah ditutup rapat, dan pintu pernikahan dibuka lebar-lebar.

3- Kemaslahatan yang diperlukan (al-Mashlahah al-Hajiyah)

Manusia, sebagai makhluk, dengan segala keterbatasan, terkadang berada dalam situasi dan keadaan yang tidak normal (bukan kebiasaan). Dalam keadaan normal, hukum yang berlaku pun normal. Tetapi, dalam situasi dan keadaan yang tidak normal, Islam telah menetapkan hukum-hukum tertentu sebagai bentuk keringanan (rukhashah).

Sebagai contoh, bagi orang yang tidak bepergian, dan keadaannya normal, diperintahkan shalat Dhuhur dan Ashar sebanyak 4 rakaat. Tetapi, ketika bepergian, dalam keadaan yang tidak normal, dia boleh memendekkan shalatnya menjadi 2 rakaat, termasuk menggabungkannya dalam satu waktu, boleh di awal maupun di akhir. Hal yang sama berlaku bagi orang yang sakit, boleh shalat sambil duduk atau terbaring, sesuatu yang tidak boleh dalam keadaan normal.

Begitu juga orang yang berpuasa, ketika tidak bepergian, tidak boleh membatalkan puasanya. Tetapi, ketika bepergian, dia boleh membatalkan puasanya, kemudian wajib menggantinya di luar bulan suci Ramadhan. Bagi orang yang hamil, atau menyusukan anak juga demikian, diberikan keringanan untuk tidak berpuasa, jika mengkhawatirkan diri dan bayinya. Dia pun boleh membayar fidyah sejumlah hari yang ditinggalkan.
Kemaslahatan yang diperlukan (al-Mashlahah al-Hajiyah) ini benar-benar diperlukan oleh manusia dalam situasi dan keadaan yang tidak normal. Jika tidak ada kemaslahatan seperti ini pasti akan menyulitkan, dan sangat mungkin hukum syara’ akan ditinggalkan.

4- Kemaslahatan Kesempurnaan (al-Mashlahah at-Tahsiniyyah)

Kemaslahatan ini semakin membuktikan kesempurnaan dan keindahan ajaran Islam. Islam, misalnya, memerintahkan khitan, baik bagi kaum lelaki mahupun wanita. Dengannya, kebersihan kelamin masing-masing terjaga, ini kerana tempat bersemainya kotoran bekas kencing telah dihilangkan. Dengan begitu, mereka terhindar dari penyakit kelamin. Selain itu, disyariatkannya khitan ini juga untuk menyempurnakan perintah pernikahan yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan.

Mandi, mandi junub, berwudhu, mencuci tangan, mulut, gigi dan mulut juga diperintahkan oleh Islam. Dengannya, tubuh kaum Muslim terjaga kebersihannya, sehingga terhindar dari penyakit kulit, jerawat, bisul, kutu dan mulut. Islam memerintahkan bersuci dengan air suci mensucikan, bukan sekadar suci tetapi tidak mensucikan, serta melarang bersuci dengan air najis, termasuk air yang terkena sinar matahari langsung. Dengan cara seperti itu, kesihatan kulit dan fizikal kita akan terjaga.

Bahkan, kesihatan dalam lingkungan juga diperhatian oleh Islam. Islam, misalnya, melarang kencing di lubang. Islam juga melarang buang air di air yang menggenang, tidak mengalir. Islam juga melarang merosak pokok-pokok, dan ekosistem. Semuanya ini terkait dengan pelestarian dalam lingkungan hidup.

Seluruh bentuk kemaslahatan, baik kemaslahan utama, pelengkap, yang diperlukan mahupun kemaslahatan kesempurnaan, ini merupakan manifestasi dari Islam sebagai rahmat[an] li al-‘alamin. Semuaya ini, sekali lagi, hanya boleh wujud, dengan menerapkan Islam secara kaffah, baik dari aspek akidah mahupun hukum syara’-nya di dalam naungan Negara Khilafah. Tanpanya, slogan rahmat[an] li al-‘alamin hanyalah khayalan semata.

Sebagai rahmat bagi alam, Islam bukan hanya rahmat bagi kaum Muslim, tetapi juga untuk golongan bukan Muslim. Berikut ini adalah surat George II kepada Khalifah kaum Muslim:

Dari George II, Raja Britain Kepada Khalifah – penguasa kaum Muslimin –
di Kekhilafahan Andalusia,

Yang Mulia, Hisyam III,

Yang Mulia..

Setelah salam hormat dan takdzim, kami beritahukan kepada yang Mulia, bahawa kami telah mendengar tentang kemajuan yang luar biasa, dimana berbagai sekolah sains dan industri boleh menikmatinya di negeri yang Mulia, yang metropolitan itu.

Kami mengharapkan anak-anak kami boleh menimba keagungan yang ideal ini agar kelak menjadi perintis kebaikan untuk mewarisi peninggalan yang Mulia guna menebar cahaya ilmu di negeri kami, yang masih diliputi kebodohan dari berbagai penjuru.

Kami telah memutuskan puteri saudara kandung kami, Dubant, untuk memimpin delegasi dari puteri-puteri pemimpin British agar boleh memetik kemuliaan … agar kelak beliau boleh ditempatkan bersama teman-teman puterinya dalam naungan kebesaran yang Mulia.

Puteri kecil kami, juga telah dibekali dengan hadiah kehormatan untuk menghormati kedudukan yang Mulia nan agung..

Hamba mengharapkan kemuliaan yang Mulia dengan berkenan menerimanya, dengan penuh hormat dan penuh cinta yang tulus.

Tertanda,
Pelayan yang Mulia nan taat,
George II

Begitulah, Islam sebagai rahmat[an] li al-‘alamin benar-benar nyata, dirasakan dan dinikmati bukan hanya oleh orang Islam, tetapi juga bukan Muslim. Bahkan, juga bukan hanya dirasakan dan dinikmati oleh manusia, tetapi haiwan dan seluruh lingkungan kehidupan pun merasakannya.[]
SHARE THIS

0 comments:

Post a Comment