Mengharap Pertolongan Allah

Oleh: Ustazah Husna Suriani S. (Ahli Lajnah Muballighah MHTM)

Mengharap pertolongan Allah SWT merupakan indikasi dekatnya hubungan hamba dengan Sang Pencipta. Mengharap kepada Allah SWT adalah hasil daripada rasa hanya Dia Azza wa Jalla yang layak disembah dan hanya kepadaNya tempat hamba memohon pertolongan. Harapan ini juga membawa maksud ar-roja iaitu berbaik sangka kepada Allah. Antara tanda berbaik sangka kepada Allah adalah sentiasa mengharapkan rahmat, jalan keluar, keampunan, dan pertolongan dariNya semata-mata. Allah SWT telah memuji orang yang mengharapkan perkara-perkara tersebut seperti halnya Allah memberikan pujian kepada orang yang takut kepada Allah. Allah juga telah mewajibkan ar-roja iaitu berbaik sangka kepadaNya, sebagaimana Allah mewajibkan takut kepadaNya. Oleh itu, seseorang hamba hendaklah senantiasa takut kepada Allah dan mengharapkan rahmat dariNya.

Melalui sebahagian dalil tentang ar-roja daripada al-Kitab dan as-Sunnah, Allah SWT berfirman,

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” [TMQ al-Baqarah (2): 218].

“Dan berdoalah kepadaNya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik” [TMQ al-A’raf (7): 56].

“Dan mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas. Dan mereka ialah orang-orang yang khusyuk kepada Kami” [TMQ al-Anbiya (21):90].

“(Apakah kamu wahai orang Musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah pada waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, “Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” Sesungguhnya orang yang berakal-lah yang dapat menerima pelajaran” [TMQ al-Zumar (39): 9].


Manakala dalil-dalil ar-roja daripada as-Sunnah adalah,

Daripada Watsilah bin Asqa, dia berkata, “Berbahagialah kerana sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman: “Aku tergantung prasangka hambaKu kepadaKu. Apabila ia berprasangka baik kepadaKu, maka kebaikan baginya, dan apabila ia berprasangka buruk maka keburukan baginya” [HR Ahmad dengan sanad hasan dan Ibnu Hibban dalam kitab Shahihnya].

Daripada Abu Hurairah RA, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, “Allah berfirman, “Aku tergantung prasangka hambaKu kepadaKu dan Aku akan bersamanya ketika ia mengingatKu” [Mutafaq‘alaih].

Daripada Jabir RA, ia berkata, sesungguhnya ia mendengar Nabi SAW bersabda tiga hari sebelum wafatnya, “Tidak boleh mati salah seorang di antara kalian kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah.” [HR Muslim].

Daripada Anas RA sesungguhnya Nabi SAW masuk untuk menemui seorang pemuda yang sedang sakaratul maut, maka Rasulullah SAW bersabda, “Bagaimana keadaanmu? Pemuda itu berkata, “Ya Rasulullah SAW! Aku mengharapkan rahmat Allah dan aku sangat takut akan dosa-dosaku.” Kemudian Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah takut dan roja berkumpul dalam hati seorang hamba dalam keadaan seperti ini kecuali Allah akan memberikan kepadanya apa-apa yang diharapkannya, dan akan memberikan keamanan kepadanya daripada perkara yang ditakutinya” [HR at-Tirmidzi dan Ibnu Majah, al-Mundziri dengan sanad hasan].

Frasa ‘apabila dia berprasangka buruk maka keburukan baginya’, adalah indikasi bahawa tuntutan dalam hadis tersebut bersifat pasti. Ini bermakna, perintah untuk senantiasa berharap kepada Allah dan berbaik sangka kepadaNya pada ayat-ayat dan hadis-hadis di atas adalah tuntutan yang bersifat wajib.

Berputus asa Daripada Rahmat Allah

Lawan kepada ar roja ialah al-qanut ertinya berputus asa daripada rahmat Allah. Putus asa daripada rahmat Allah dan kurniaNya hukumnya adalah haram. Dalil daripada al-Kitab:

“Wahai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa daripada rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir.” [TMQ Yusuf (12): 87].

Mereka menjawab, “Kami menyampaikan khabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa”. Ibrahim berkata, “Tidak ada orang yang berputus asa daripada rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang sesat” [TMQ al-Hijr (15): 55-56].

“Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan pertemuan dengan Dia, mereka berputus asa daripada rahmatKu, dan mereka itu mendapat azab yang pedih.” [TMQ al-Ankabut (29): 23].

“Katakanlah, Hai hamba-hambaKu yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” [TMQ az-Zumar (39):53].

Dalil daripada as-Sunah:

Daripada Abu Hurairah RA, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah bersabda, “Andaikata seorang mukmin mengetahui seksaan yang ada di sisi Allah, tentu tidak ada seorang pun yang tidak mengharapkan syurgaNya. Dan andaikata orang kafir mengetahui rahmat yang ada di sisi Allah, maka seorang pun tidak akan ada yang putus harapan daripada syurgaNya” [Mutafaq ‘alaih].

Daripada Fadhalah bin Abid, daripada Rasulullah SAW baginda bersabda, “Ada tiga golongan manusia yang tidak akan ditanya pada hari kiamat iaitu, manusia yang mencabut selendang Allah. Sesungguhnya selendang Allah adalah kesombongan dan kainnya adalah al-Izzah (keperkasaan); manusia yang meragukan perintah Allah; dan manusia yang putus harapan daripada rahmat Allah” [HR. Ahmad, ath-Thabrâni, dan al-Bazzâr. al-Haitsami berkata, “Perawinya terpercaya.” al-Bukhâri dalam kitab al-Adab, Ibnu Hibban dalam kitab Shahihnya].

Daripada Habah dan Sawa bin Khalid, keduanya berkata, kami masuk bertemu dengan Rasulullah SAW sedangkan baginda sedang menyelesaikan suatu perkara. Kemudian kami berdua membantunya, maka Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah kamu berdua berputus asa daripada rezeki selama kepalamu masih boleh bergerak. Kerana manusia dilahirkan ibunya dalam keadaan merah tidak mempunyai baju, kemudian Allah memberikan rezeki kepadanya” [HR Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam kitab Shahihnya].

Daripada Ibnu Abbas, ada seorang lelaki berkata, “Ya Rasulullah SAW, apa dosa besar itu?” Rasulullah SAW bersabda, “Dosa besar itu adalah musyrik kepada Allah, putus asa daripada kurniaan Allah, dan putus harapan daripada rahmat Allah” [Al-Haitsami berkata, “Telah diriwayatkan oleh al-Bazzâr dan at- Thabrâni para perawinya terpercaya.” As-Suyuti dan al-Iraqi menghasankan hadis ini].

Para Rasul tidak pernah putus harapan daripada pertolongan Allah dan jalan keluar daripada Allah. Mereka hanya ada putus harapan daripada keimanan kaumnya. Allah berfirman: “Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi (tentang keimanan mereka) dan telah meyakini bahawa mereka telah didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan Kami, lalu diselamatkan orang-orang yang Kami kehendaki. Dan tidak dapat ditolak seksa Kami daripada orang-orang yang berdosa” [TMQ Yusuf (12):110].

Khatimah

Sebagai da’i mahupun hamba Allah, kewajipan menegakkan syariat Islam dan Khilafah adalah merupakan qadhiyyah mashîriyyah (perkara amat penting hingga menyangkut hidup dan mati) bagi umat Islam. Umat Islam wajib berjuang sungguh-sungguh untuk mengembalikan Khilafah sebagai agenda utama. Umat tidak boleh dipalingkan daripada perjuangan ini. Ingatlah, ‘Nahnu ummah ‘azhîmah. Nahnu ummah karîmah’ (Kita adalah umat yang agung. Kita adalah umat yang mulia). Bahkan kita adalah khayru ummah (umat terbaik) yang dilahirkan untuk manusia. Ingatlah, semua gelaran itu berhak kita sandang tatkala kita mengimani Allah SWT, menerapkan syariahNya dan memperjuangkan agamaNya. Allah SWT berfirman,

“Janganlah kalian bersikap lemah. Jangan (pula) kalian bersedih hati. Padahal kalianlah orang-orang yang paling tinggi (darjatnya) jika kalian orang-orang Mukmin" [TMQ Ali Imran (3):139].

Mengharap pertolongan Allah adalah suatu yang pasti dan Allah SWT tidak pernah menyalahi janji.

Wallahu’alam.

Rujukan :
1. Pilar-pilar nafsiyyah Islamiyyah.
2. Kumpulan Ibrah Pilihan. Khilafah Press 2014.
3. Tazkiyatun Nafsi Penyucian Jiwa dalam Islam .Ummul Qura 2012.
SHARE THIS

0 comments:

Post a Comment