Menjaga Muru’ah (Kehormatan)

Saat ini banyak orang yang sudah tidak peduli lagi dengan rasa malu, kehormatan dan harga dirinya. Banyak muslim yang sudah tidak lagi memiliki muru’ah. Apa saja yang dia suka, dia makan. Apa saja yang dia inginkan, dia lakukan. Apa saja yang dia mahu, dia sapu. Tidak peduli halal-haram, dosa-pahala, atau syurga-neraka. Yang penting dia senang dan bahagia, tentu berdasarkan kriteria hawa nafsunya.

Zina tidak lagi dianggap nista. Perkawinan sejenis tidak lagi dianggap memilukan. Menggumbar aurat tidak lagi dinilai maksiat. Pornografi-pornoaksi tidak lagi dipandang tindakan jijik. Riba tidak lagi diakui sebagai dosa. Rasuah sudah menjadi tradisi. Suap-menyuap telah menjadi ‘adat-istiadat’. Memberi penguasa/pegawai hadiah sudah dianggap lumrah. Melayani rakyat dipandang sebagai beban yang berat. Sebaliknya, melayani pengusaha dan konglomerat dianggap tindakan terhormat. Bahkan tunduk kepada pihak penjajah asing yang kafir pun dipandang mulia dan bermartabat. Semua itu akibat penghambaan mereka kepada dunia dan hawa nafsunya belaka. Inilah yang menjadikan mereka sudah lama kehilangan sikap muru’ah; hilang rasa malu, harga diri dan kehormatan mereka sebagai muslim, bahkan sebagai manusia.

Mereka lupa bahawa hidup di dunia ini hanya sementara. Semua yang disukai bakal sirna. Semua yang dicintai akan musnah. Semua yang dimiliki bakal tidak membawa erti. Semua yang dilakukan bakal diberikan balasan. Demikianlah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Jibril as. kepada Rasulullah saw. ketika ia berkata, “Muhammad, hiduplah sesukamu kerana engkau pasti akan mati; cintailah manusia sesukamu kerana pasti kamu akan berpisah dengan dia; dan lakukanlah apa saja sesukamu kerana pasti kamu akan mendapatkan balasannya.” [HR Abu Dawud dari Jabir ra.].

Orang yang telah hilang sikap muru’ah-nya pasti telah ‘hilang’ akalnya. Dalam erti, dalam menjalani kehidupannya dia tidak lagi menggunakan akalnya yang sihat. Perilakunya lebih banyak dikendalikan oleh hawa nafsu dan syahwatnya. Oleh kerana itu, benarlah sabda Rasulullah SAW, sebagaimana dituturkan oleh Abdullah bin Umar ra,

“Kemuliaan seseorang itu ada dalam ketakwaannya. Kehormatan (muru’ah)-nya ada pada akalnya. Harga dirinya ada pada akhlaknya” [HR al-Baihaqi dan Ibn Hibban].

Saat manusia ‘hilang’ akalnya, dia tak ubahnya seperti binatang ternak, bahkan boleh jadi jauh lebih sesat (Lihat: TMQ al-Furqan [25]: 44). Akibatnya, apa yang mungkin tidak pernah dilakukan oleh binatang ternak sangat mungkin dilakukan oleh manusia yang telah ‘hilang’ akalnya. Contoh: Praktik kehidupan homoseksual dan lesbianisme atau perkawinan sesama jenis, misalnya, mungkin jarang berlaku bahkan mungkin tidak pernah terjadi dalam dunia binatang yang normal. Kalau pun ada, itu pasti sebuah anomali. Faktanya, gaya hidup yang lebih rendah dari perilaku binatang itu ternyata terjadi bahkan tersebar dipraktikkan oleh sebahagian manusia yang mengaku normal. Begitulah yang terjadi saat muru’ah telah hilang sama sekali daripada manusia.

Oleh itu, muru’ah wajib senantiasa dijaga oleh setiap Muslim. Tanpa memiliki sikap muru’ah, seorang Muslim sesungguhnya telah kehilangan sebahagian harga diri dan kehormatannya. Sikap muru’ah, menurut Iman al-Mawardi, tidak lain adalah menjaga keperibadian atau akhlak yang paling utama sehingga tidak kelihatan pada diri seseorang sesuatu yang buruk atau hina. Menurut Abdullah al-Anshari al-Harawi, seorang tokoh mazhab Hambali, orang yang dikatakan memiliki sikap muru’ah jika akalnya dapat mengendalikan syahwatnya, yang dengan itu dia boleh mempraktikkan akhlak yang terpuji dan menjauhi akhlak yang tercela.

Ibnu Qayim al-Jauziah membahagi sikap muru’ah menjadi tiga. Pertama: muru’ah terhadap diri sendiri, iaitu mempraktikkan akhlak mulia dan menjauhi akhlak tercela sekalipun tidak dilihat oleh orang lain. Misalnya, orang yang tetap menutup auratnya saat ke luar rumah walaupun jauh dari orang ramai atau tidak ada orang yang melihat dia. Kedua: muru’ah terhadap sesama manusia, iaitu senantiasa berakhlak luhur dan menjauhi akhlak tercela ketika bergaul dengan sesama manusia. Ketiga: muru’ah terhadap Allah SWT, iaitu merasa malu terhadap Allah SWT sehingga membuat seseorang sentiasa berupaya melakukan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

Imam al-Mawardi memandang sikap muru’ah merupakan perhiasan peribadi seorang Muslim sekaligus menjadi bukti keutamaan budi dan menjadi tanda kemuliaannya. Lebih daripada itu, sikap muru’ah adalah benteng yang boleh mencegah kita dari jalan hidup yang hina dan segala bentuk perilaku yang tercela.

WalLahu a’lam.
SHARE THIS

0 comments:

Post a Comment