Sa'ad Bin Muadz: Penggoncang Arasy Allah


Sa'ad Bin Muadz adalah salah seorang pemimpin Bani Aus dari kabilah Bani 'Abdil Asyhal. Sa'ad merupakan penolong dakwah Rasulullah SAW (ahlu an-nushroh lida'wati Rasulillah). Dari tangannyalah tonggak Daulah Islam di Madinah berdiri. Peranan Sa'ad Bin Mu'adz tidak berhenti sebatas menjadi ahlun nushroh (penolong dakwah Rasulullah) di saat permulaan Daulah Islam di Madinah. Beliau juga aktif menolong agama Allah dalam fasa-fasa dakwah Islam seterusnya. Ketika perang Badar, beliau mewakili orang-orang Ansar memberikan respon dan dukungan yang tegas. Manakala ketika perang Uhud berlaku, Sa’ad menjadi benteng Rasulullah, tegak berdiri di sisi beliau. Di Khandaq, beliau turut mempertahankan Madinah bermati-matian. Beliau tercedera terkena panah Hibban bin Qais Al-Araqah. Pertolongan Sa'ad inilah yang membuatkannya mendapat kedudukan istimewa serta kemuliaan di sisi Allah SWT.

Sebagaimana dinyatakan dalam sabda Rasulullah SAW di saat kewafatan Sa'adz: "Sungguh, kematian Sa’ad telah membuat Arasy Allah bergoncang"

Kemuliaan Sa'ad tentu boleh juga berlaku bagi para ahlul quwwah (pemilik kekuatan) saat ini. Ketika umat sedar dan berusaha kembali bangkit untuk menerapkan ‎syariah Islam serta mendirikan kembali simpulan kekuatan mereka melalui tegaknya Daulah Khilafah Islamiyah , kesempatan ini tidak boleh dilambat-lambatkan oleh para ahlul quwwah untuk bersama-sama merealisasikan tujuan mulia ini . Justeru, marilah menjadi sebahagian daripada para penolong Agama Allah seperti Sa'ad bin Mu'adz. Nescaya Allah memuliakan kita di dunia dan akhirat. "Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, nescaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu." (TMQ Muhammad [47]: 7)
SHARE THIS

0 comments:

Post a Comment